24611
page-template-default,page,page-id-24611,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive
Title Image

Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen en Privacyverklaring

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN

VOOR SIMONETTARONCONI.COM (“DE WEBSITE”)

 

 

 

 1. Inleiding

Dit is de officiële website van Simonetta Ronconi. De onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de website door u. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Het hoofddoel van de website van Simonetta Ronconi is het vinden van informatie over de voiceover- en vertaaldiensten van Simonetta Ronconi en de werkervaring van Simonetta Ronconi.

 

Simonetta Ronconi beschouwt zichzelf als een ethisch en moreel verantwoordelijke eenmanszaak en gaat ermee akkoord u en uw gegevens eerlijk en met respect te behandelen.

 

Simonetta Ronconi behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen van de website op elk moment te wijzigen en dringt er bij u op aan om de gebruiksvoorwaarden en -bepalingen van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u de laatste versie hebt gezien. Het is uw verantwoordelijkheid om de website van Simonetta Ronconi regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de toegang tot de website van Simonetta Ronconi na het plaatsen van enige wijzigingen aan deze voorwaarden, houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

 

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en -bepalingen bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent en dat u wettelijk vrij bent om deze overeenkomst aan te gaan. U stemt ermee in dat u de informatie van Simonetta Ronconi niet mag gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden en dat u geen wetten in uw rechtsgebied (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) mag schenden bij het gebruik van de informatie van Simonetta Ronconi. Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten aan u.

 

 1. Auteursrechten en handelsmerk

Behoudens de onderstaande bepalingen, behoren het auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten en alle andere eigendomsrechten op alle inhoud en afbeeldingen op de website (met uitzondering van aan andere personen of entiteiten gecrediteerde afbeeldingen, inhoud en audiovisueel materiaal) toe aan Simonetta Ronconi en worden hierbij gehandhaafd. Het kopiëren of wijzigen van de gehele of een deel van de website is ten strengste verboden.

 

Simonetta Ronconi beweert en behoudt zich hierbij al haar auteursrechten, ontwerprechten, morele rechten en alle andere rechten in de wet van welke aard dan ook waar ook ter wereld voor om haar intellectuele eigendom, goodwill en reputatie te beschermen.

 

 1. Links naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden of bronnen die niet aan Simonetta Ronconi zijn gekoppeld en waarover Simonetta Ronconi geen zeggenschap heeft (“Externe websites”).

 

Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Simonetta Ronconi van de externe websites, de inhoud die daarin wordt weergegeven, of de personen of entiteiten die daarmee verbonden zijn. U erkent dat Simonetta Ronconi deze links alleen voor uw gemak aanbiedt en op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke externe websites.

 

Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten of diensten van derden of hun websites dienen te worden gericht aan de derde partij.

 

 1. Beveiliging en gebruik van gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Simonetta Ronconi. Simonetta Ronconi neemt procedurele en technologische maatregelen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Deze maatregelen zijn redelijkerwijs ontworpen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

 

Simonetta Ronconi gebruikt software, SSL-codering (secure socket layer technology), wachtwoordbeveiliging, firewalls en andere veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen voorkomen.

 

Simonetta Ronconi garandeert niet dat uw gebruik van de website ononderbroken, tijdig of foutloos zal zijn.

 

U stemt ermee in dat u geen wormen, virussen, malware of andere codes van destructieve aard zult verzenden, of gegevens of auteursrechtelijk beschermd materiaal van Simonetta Ronconi zult verzamelen of kopiëren.

 

Simonetta Ronconi voldoet aan de wetten die zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Naleving

Alle partijen zijn verplicht de EU-wetgeving met betrekking tot websites na te leven.

 

 1. Ongeautoriseerd gebruik van de website

Het volgende gebruik van de website is niet toegestaan, een inbreuk op deze voorwaarden kan een inbreuk of zelfs een misdrijf zijn en resulteren in uw onmiddellijke annulering:

 

(a) Ongeoorloofd gebruik of kopiëren (of plagiaat van) de naam, handelsstijl, informatie of gegevens van Simonetta Ronconi of materiaal waarop auteursrechten rusten, op elke locatie wereldwijd en op elk platform dat nu of in de toekomst beschikbaar is.

 

(b) Ongeoorloofde toegang tot een niet-openbaar deel van de website, met inbegrip van de onderliggende codes, of tot het private computersysteem van Simonetta Ronconi.

 

(c) Ongeoorloofd kopiëren, downloaden, framen of inbedden van enig deel van de website.

 

(d) Ongeoorloofde heimelijke of openlijke koppelingen van enig deel van de Simonetta Ronconi website naar een ander deel.

 

 1. e) Elke handeling die, al dan niet met winstoogmerk, bedoeld is of tot gevolg heeft dat Simonetta Ronconi wordt misleid of misleid.

 

(f) Elke actie die op de website wordt ondernomen en die illegaal is of in strijd is met de wet, is lasterlijk, bevooroordeeld, homofoob, racistisch, seksistisch, leeftijd discriminerend of kan Simonetta Ronconi in diskrediet brengen.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Simonetta Ronconi in geen geval aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige speciale, punitieve, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van verlies van gebruik, verlies van gegevens, en op enige theorie van aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de website of van enige website waarnaar of waarnaar wordt verwezen via Simonetta Ronconi website. U bent verantwoordelijk voor alle claims en schade die voortvloeit uit het misbruik van de website door u.

 

 1. Nederlandse wet

Op de website en de inhoud daarvan, alsmede op de in dit document opgenomen voorwaarden en -bepalingen, is Nederlands recht van toepassing.

 

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden en -bepalingen onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn afgescheiden van deze algemene voorwaarden. Deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

 1. Contact Simonetta Ronconi

Simonetta Ronconi staat open voor uw opmerkingen of vragen over haar verklaring over de gebruiksvoorwaarden en-bepalingen. Als u voor deze Gebruiksvoorwaarden en -bepalingen contact met Simonetta Ronconi wilt opnemen, kunt u contact opnemen met Simonetta Ronconi via haar contactpagina.

 

Deze gebruiksvoorwaarden en -bepalingen zijn laatstelijk bijgewerkt in juni 2018, V2.

PRIVACYVERKLARING

 

 

 

 

 

Deze privacyverklaring voldoet aan de wetten die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

 

In deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) wordt uitgelegd hoe Simonetta Ronconi persoonsgegevens van bezoekers van de Simonetta Ronconi website (de “website”) verzamelt, gebruikt en deelt. Het hoofddoel van de website van Simonetta Ronconi is het vinden van informatie over de Voiceover- en Vertaaldiensten van Simonetta Ronconi en de werkervaring van Simonetta Ronconi.

 

Door gebruik te maken van de website stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring. U bevestigt ook dat u ouder bent dan 18 jaar op het moment dat u akkoord gaat met deze privacyverklaring.

 

Simonetta Ronconi beschouwt zichzelf als een ethisch en moreel verantwoordelijke eenmanszaak en gaat ermee akkoord u en uw gegevens eerlijk en met respect te behandelen.

 

 

 1. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens – hoe Simonetta Ronconi deze verzamelt en gebruikt

U kunt de website in het algemeen bezoeken zonder persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf te onthullen. Simonetta Ronconi verzamelt geen identificeerbare persoonlijke informatie van haar bezoekers van de website zonder dat de bezoeker van de website haar deze informatie verstrekt zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Als u bedrijfs- of dienstinformatie of informatie over specifieke voice-over- en/of vertaaldiensten wilt ontvangen of opmerkingen over voice-over- en/of vertaaldiensten wilt geven, kunt u een e-mail met uw contactgegevens sturen zodat Simonetta Ronconi uw verzoek kan invullen. Simonetta Ronconi gebruikt deze informatie om aan uw verzoek te voldoen. Simonetta Ronconi kan deze informatie ook gebruiken om u aanvullende informatie te sturen over diensten op de website waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

 

Simonetta Ronconi zal in haar systeem geen gegevens met betrekking tot uw identificeerbare persoonlijke informatie opslaan die niet direct relevant of nodig zijn.

 

Alle gegevens die u aan Simonetta Ronconi verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zullen op geen enkel moment aan derden of het publiek worden getoond of ter beschikking worden gesteld.

 

 1. Uw persoonlijk identificeerbare gegevens – hoe lang Simonetta Ronconi de gegevens bewaart

2.1 – Gegevens die Simonetta Ronconi in de loop van de tijd over u heeft verzameld en die mogelijk om wettelijke of financiële reglementaire redenen moeten worden bewaard, worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar, waarna de gegevens worden verwijderd. Voorbeelden hiervan zijn (maar niet beperkt tot) financiële facturen en orderhistorie, die aantonen dat Simonetta Ronconi de vereiste service aan u heeft geleverd en ga zo maar door.

 

2.2 Alle gegevens die niet bewaard hoeven te worden in verband met wettelijke of financiële regelgeving worden gewist na 2 jaar van uw laatste interactie met Simonetta Ronconi.

 

2.3 Alle gegevens die Simonetta Ronconi nodig heeft om te voldoen aan met u lopende overeenkomsten of overeengekomen diensten worden bewaard tot het einde van de overeenkomst.

 

 1. Uw persoonlijk identificeerbare informatie – uw recht om te worden vergeten

U hebt het recht om te worden vergeten onder de wetten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Als u op een bepaald moment wilt dat uw gegevens worden verwijderd, neemt u contact op met Simonetta Ronconi via de contactpagina.

 

Zolang het wissen van gegevens niet in strijd is met de voorwaarden in sectie 2, zal Simonetta Ronconi al uw identificeerbare persoonlijke informatie wissen.

 

 1. Uw persoonlijk identificeerbare informatie – inbreuken op gegevens

Om te voldoen aan de AVG-regelgeving is Simonetta Ronconi verplicht om in geval van inbreuk op gegevens binnen 72 uur na de inbreuk de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te stellen. Simonetta Ronconi is verplicht u onmiddellijk op de hoogte te stellen van inbreuken die als kritiek worden beschouwd, bijvoorbeeld inbreuken waarbij financiële informatie is vrijgegeven. Simonetta Ronconi zal dit doen met behulp van de contactgegevens die zij op u opslaat.

 

 1. Openbaarmaking van informatie

Simonetta Ronconi verkoopt of openbaart uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

Simonetta Ronconi mag uw persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maken: (a) als zij hiertoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een andere overheidsinstantie, of anderszins in samenwerking met een onderzoek van een overheidsinstantie, (b) om deze privacyverklaring af te dwingen, of (c) om de veiligheid van gebruikers van haar website te beschermen.

 

 1. Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Simonetta Ronconi. Simonetta Ronconi neemt procedurele en technologische maatregelen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen. Deze maatregelen zijn redelijkerwijs ontworpen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen beschermen tegen verlies, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

 

Simonetta Ronconi gebruikt software, SSL-codering (secure socket layer technology), wachtwoordbeveiliging, firewalls en andere veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijk identificeerbare informatie te helpen voorkomen.

 

 1. Koppelingen naar andere websites

De website kan links bevatten naar websites van derden of bronnen die niet aan Simonetta Ronconi zijn gekoppeld en waarover Simonetta Ronconi geen zeggenschap heeft (“Externe websites”).

 

Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Simonetta Ronconi van de externe websites, de inhoud die daarin wordt weergegeven, of de personen of entiteiten die daarmee verbonden zijn. U erkent dat Simonetta Ronconi deze links alleen voor uw gemak aanbiedt en op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke externe websites.

 

 1. Materiële veranderingen

Simonetta Ronconi behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Simonetta Ronconi zal de herziene privacyverklaring op deze pagina plaatsen.

 

Simonetta Ronconi raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website is onderworpen aan de op dat moment geldende privacyverklaring.

 

 1. Contact Simonetta Ronconi

Simonetta Ronconi staat open voor uw opmerkingen of vragen over haar privacyverklaring. Als u met Simonetta Ronconi contact wilt opnemen in verband met deze privacyverklaring, doet u dat via de contactpagina van Simonetta Ronconi.

 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt in juni 2018, V2.